跳到主要內容

Thư viện Thông tin Công cộng Quốc gia Thư viện Thông tin Công cộng Quốc gia

Các điểm chính về thiết lập hạng mục “Hòm sách đa

Các điểm chính về thiết lập hạng mục “Hòm sách đa

Để quảng bá thúc đẩy phong trào đọc sách và học tập cho di dân mới cũng như thúc đẩy việc chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin của thư viện, thư viện thông tin công cộng lập ra quy định “các điểm chính” này để cung cấp cho các cơ quan đoàn thể có thể mượn và đọc “Hòm sách đa văn hóa”. Hiện nay thư viện thông tin công cộng quốc lập cho mượn sách bằng 9 th tiếng Đông Nam Á: Vit Nam, Philippines, Thái Lan, Miến Đin, Indonesia, Malay, Hindi, Campuchia và Lào..

 

Tất cả các thư viện, các trường học, các tổ chức đoàn thể thuộc lĩnh vực di dân mới Đông Nam Á hoặc các khu dân cư tại các địa phương, đều có thể gửi công văn, và gửi phiếu xin mượn sách loại in ra bằng giấy để xin mượn các loại sách đa văn hóa; một lần có thể mượn 1thùng sách với 150 đầu sách, giới hạn một lần chỉ được mượn 1 thùng, thời hạn mượn là 90 ngày, không được gia hạn.

Top